Prowadzenie KPIR

Prowadzenie KPIR

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

Szczegółowy wykaz prac księgowych:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przygotowanie dokumentów do księgowania, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego.
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań podatkowych
  / VAT, PIT /.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu na potrzeby VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz aktualnych planów amortyzacji.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu obowiązywania umowy.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie miesięcznych informacji o wynikach finansowych
 • Udzielanie konsultacji księgowo-podatkowych w zakresie bieżącej działalności Zleceniodawcy.
 • Zleceniobiorca byłby upoważniony – na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania i składania w imieniu Firmy deklaracji w Urzędzie Skarbowym w formie elektronicznej.