Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych:

Szczegółowy wykaz prac księgowych:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przygotowanie dokumentów do księgowania, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego.
  • Przygotowywanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań podatkowych
    / VAT, PIT, CIT /.
  • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu na potrzeby VAT.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz aktualnych planów amortyzacji.
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu obowiązywania umowy.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • Przygotowywanie miesięcznych informacji o wynikach finansowych
  • Udzielanie konsultacji księgowo-podatkowych w zakresie bieżącej działalności Zleceniodawcy.